3.1.3 Bankovní rizika a základní principy jejich řízení 

Vzhledem k tomu, že se banky snaží z dlouhodobého hlediska maximalizovat a stabilizovat svůj zisk, musejí přebírat určitá rizika a sice:

Úvěrové riziko

Banka nese riziko, že klient v dohodnuté době nesplatí úvěr, neuhradí úrok a další výlohy. Z těchto důvodů banka prověřuje komplexně bonitu svých klientů a využívá různých zajišťovacích instrumentů /ručení, postoupení pohledávek, zástava movitých a nemovitých věcí atd./. 

Příčiny úvěrového rizika můžeme rozdělit na dvě skupiny:

          interní – špatné rozhodnutí banky

          externí – jsou nezávislé na bance a jsou dány celkovým vývojem ekonomiky, politickou situací apod.

Úrokové riziko

Úrokové riziko vyplývá ze změn tržních úrokových sazeb a jejich dopadu na zisk banky. Řízení tohoto rizika je možné provádět dvěma způsoby:

          přizpůsobit strukturu aktiv a pasív tak, aby měly přibližně shodnou úrokovou citlivost na změny tržních sazeb

          použít termínovaných obchodů /swapů, futures, opcí/

Měnové riziko

Měnové riziko je v podstatě blízké úrokovému riziku.Vyplývá ze změn měnových kursů. Řízení tohoto rizika je analogické jako u úrokového rizika.

Likvidní riziko

Každá banka, pokud se nechce dostat do potíží, musí být v každém okamžiku likvidní. /Likvidita= schopnost banky dostát svým závazkům, čili vyplatit splatné vklady, resp. provést platbu z účtu dle příkazu klienta/. K zabezpečení likvidity musí banka:

          na straně aktiv vytvářet takové portfolio, kde by byl dostatek likvidních prostředků 

          na straně pasív mít takové instrumenty, pomoci kterých získá likvidní prostředky /např. dohodnuté úvěrové linky s jinými bankami/

Kapitálové riziko

Čím vyšší je vlastní kapitál banky, tím menší je riziko nesolventnosti. Na druhé straně však platí, že zvyšování vlastního kapitálu snižuje rentabilitu vlastního kapitálu.

předcházející strana     obsah     následující strana                      test