3.1.2.5 Struktura výnosů a nákladů /výkaz zisku a ztrát/

Konkrétnější představu o výkazu si uděláte z následující tab. kde je uvedena struktura výnosů a nákladů:

Vysvětlivky: N - náklad    V - výnos   - zisk nebo ztráta vypočítaná rozdílem V mínus N

___________________________________

V               Úrokové výnosy

N               Úrokové náklady

              Úrokový zisk

V               Přijaté poplatky a provize

N              Zaplacené poplatky a provize

             Zisk z poplatků a provizí

         Úrokový zisk, včetně poplatků a provizí

V              Výnosy z cenných papírů

V              Výnosy z devizových operací

V              Ostatní výnosy z bankovních operací

      Zisk z bankovní činnosti

N              Všeobecné provozní náklady

N              Tvorba rezerv a opravných položek

V, N         Ostatní provozní výnosy /náklady/

  Hrubý provozní zisk

V, N         Mimořádné výnosy /náklady/

Hrubý zisk před zdaněním

N              Daně

Čistý zisk

__________________________________

předcházející strana     obsah     následující strana                      test