3.1.2 Bilance banky 

Jako u každého podniku, tak i u banky získáme důležité informace o její činnosti ze dvou nejdůležitějších      účetních výkazů:

          bilance /též rozvaha/

          výkaz zisku a ztrát

 

Bilance banky

Každá bilance /tedy i ta bankovní/ nám dává informaci o tom, jaká je struktura majetku daného podniku na jedné straně a z jakých zdrojů je na druhé straně tento majetek financován.

Majetek – aktiva /velmi často se pro označení struktury aktiv používá termín „portfolio“/ je na levé straně bilance a jedná se o různé druhy majetku.

Zdroje – pasíva jsou na pravé straně bilance a zahrnují jak cizí, tak i vlastní zdroje /jinak: závazky a kapitál/

Z logiky podvojného účetnictví plyne, že každá bilance musí být účetně vždy vyrovnaná, nebo-li musí platit:

celková aktiva = celková pasíva

 

Pro všechny banky v dané zemi platí obvykle jednotná formální struktura bilance. V důsledku různorodých obchodů u bank bude však podíl jednotlivých položek různý.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test