3.1.2.1 Aktiva – majetek

 

  Aktiva:

          pokladní hodnoty. Jsou to hotovostní peníze, včetně bankovek a mincí v zahraniční měně.

          vklady a úvěry u ČNB. Jedná se o kdykoli splatné pohledávky u centrální banky. Vklady spolu s pokladními hodnotami představují nejlikvidnější formu aktiv. Bývají označovány jako povinné minimální a dobrovolné rezervy. /V pasívech jsou rovněž rezervy, ale pozor, jejich podstata i funkce jsou zcela odlišné/

          vklady a úvěry u bank. Jde především o obchody související s prováděním platebního styku.

          státní pokladniční poukázky. Bývají uváděny odděleně od ostatních cenných papírů, protože představují pro banky velmi likvidní a bezrizikové papíry.

          poskytnuté úvěry. Jsou to úvěry klientům.

          cenné papíry k obchodování. Jedná se o dluhopisy a majetkové cenné papíry určené k obchodování. Banka dosahuje zisku z cenových rozdílů a změn úrokových měr v krátkodobém horizontu.

          dlouhodobé finanční investice. Banka chce tyto cenné papíry držet do jejich splatnosti. /rozdíl oproti předešlé položce/

          hmotný a nehmotný majetek. Banka jej potřebuje jako kterýkoli jiný podnik.

předcházející strana     obsah     následující strana                        test