3.1.2.4 Výkaz zisku a ztrát

Výsledky hospodaření banky za dané období najdeme v tomto účetním výkazu. Může být sestavován jak v horizontální, tak vertikální podobě. Princip obou variant je znázorněn na obr.

_________________________________________________________________________________

                 Horizontální uspořádání                                                       Vertikální uspořádání

_________________________________________________________________________________

Nákladové položky banky            výnosové položky                            výnosová položka

                                                                                                       mínus související nákladová pol.

                                                                                                      

                                                                                                       __________________________

zisk banky                                    ztráta banky                                       zisk /+/, ztráta /-/

_________________________________________________________________________________

předcházející strana     obsah     následující strana                       test