a) Faktoring

 

Faktoring je smluvně sjednaný  odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru. Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost (častokrát dceřiná společnost některé obchodní banky).

Pohledávky musí splňovat určité podmínky jako např.: krátká doba splatnosti, nesmí s ní být spojena jiná práva třetích osob /např. vzájemná kompenzace pohledávek/, musí existovat možnost postoupení /cese/ pohledávky atd.

 

Pro dodavatele může faktoring  plnit tři následující funkce /využije všechny nebo jen některé/:

          garanční funkci. Faktoringová společnost přejímá – u tzv. bezregresního neboli pravého faktoringu úvěrové riziko při nezaplacení odběratelem a sama proplatí pohledávku dodavateli.

         funkce předfinancování /úvěrování/. Spočívá v tom, že faktoringová společnost proplácí pohledávky ihned v okamžiku jejich odkupu /cese/.

          správu pohledávek a jiné služby pro dodavatele.

Náklady faktoringu se skládají  z těchto položek:

         faktoringové provize. Zahrnuje v sobě rizikovou složku /závisí zejména na bonitě klienta/ a náklady spojené se zpracováním faktoringu.

          úroku. Vyskytuje se v případech , kdy je faktoring spojen s předfinancováním /odpovídá přibližně  úrokovým sazbám bankovních úvěrů krátkodobých/. 

předcházející strana     obsah     následující strana                       test