d) Postoupení /cese/ pohledávek

Postoupení pohledávek spočívá v prohlášení příjemce bankovního úvěru, že postupuje novému věřiteli – bance – své pohledávky vůči třetí osobě jako zajištění přijatého bankovního úvěru. Banka požaduje, aby úhrada postoupených pohledávek probíhala na účet, který má klient u ní otevřen a ona tak mohla sledovat jejich plnění. Pohledávky tedy neslouží ke splácení bankovního úvěru. K této situaci by došlo až teprve tehdy, když by majitel bankovního úvěru řádně úvěr nesplácel.

Podle toho, zda je cese oznámena osobě, vůči které jsou postupované pohledávky, či nikoliv, se rozlišuje:

          tichá cese – třetí osoba není o cesi informována,

          veřejná cese – třetí osoba je informována.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test