b) Termínované vklady

Jedná se o vklady na pevnou a zpravidla větší částku, kterou klient ukládá u banky za účelem vyššího úrokového výnosu s tím, že se po sjednanou dobu dobrovolně vzdává možnosti disponovat /nakládat/ s vkladem.

 

Z hlediska časového rozlišujeme:

          vklady na pevnou lhůtu. Zpravidla se jedná o lhůty od jednoho týdne do několika měsíců.

          vklady s výpovědní lhůtou. Předem musí být sjednána výpovědní lhůta

Úrokové sazby jsou vyšší než u vkladů na viděnou a mají obvykle následující vlastnosti:

          čím je větší výše vkladu a delší doba splatnosti /resp. výpovědní lhůta/, tím jsou úroky vyšší

          rychleji a těsněji se přizpůsobují vývoji tržní úrokové míry      

          úroková sazba je u vkladů na pevnou lhůtu většinou stanovena fixně, u vkladů s výpovědní lhůtou se většinou mění během trvání vkladu.

Termínovaných vkladů využívá /kromě domácností, bank a dalších institucí/ především podnikový sektor. Hlavním důvodem je zhodnocení peněz, o kterých podnik ví, že je bude potřebovat až za určitý čas /např. na platbu daní, úroků, dividend apod./, při zachování likvidity a relativně malé rizikovosti.

Pro banku znamenají důležitý zdroj. Ve srovnání s vklady na viděnou jsou spojeny s nižšími náklady /je to dáno zejména tím, že se s vkladem po určitou dobu „nehýbe“/ a banka ví, po jakou dobu může s nimi disponovat.

Jejich stabilita umožňuje bankám, aby je použila jako zdroj pro investice do dlouhodobějších aktiv.)

předcházející strana     obsah      následující strana                      test