c) Úsporné vklady

Nejčastější formou tohoto depozita jsou vkladní knížky /je to vkladový účet, proti kterému je bankou vystaven doklad = knížka/. Disponovat s tímto vkladem je možné pouze po předložení vkladní knížky.

Klient tímto způsobem dlouhodobě zhodnocuje peníze /pozor však na rizikovost těchto vkladů v dlouhém časovém horizontu/ a nelze je tedy využívat k platebnímu styku /čili převodem z nich platit; poukazovat na ně platby však jde/.

Úrokové sazby úsporných vkladů jsou nižší než u srovnatelných termínovaných depozit /důvodem je jejich větší pracnost a tím i vyšší náklady pro banku/ a jsou rovněž méně citlivé na změny v tržní úrokové míře než termínovaná depozita.Vkladních knížek je celá řada druhů. Obyčejné vkladní knížky jsou s výpovědní lhůtou i bez výpovědní lhůty, obvykle na jméno, v některých zemích včetně ČR stále mohou být i na majitele, resp. doručitele. Tyto formy anonymních vkladů jsou však v řadě zemí zakázány z důvodu boje proti praní špinavých peněz. Výnosem z těchto vkladů je úrok. Existují rovněž vklady na výherních vkladních knížkách, které nejsou úročeny /výhra se losuje/. Dále existují cestovní vkladní )knížky. V zemích s vyspělou tržní ekonomikou však byly tyto formy spoření zatlačeny do pozadí investicemi do fondů. V naší republice jsou však stále oblíbeny a převládají /cca 80% domácností spoří tímto způsobem přestože reálná úroková míra je v letošním roce záporná/. Důvody jsou zejména v tom, že vkladní knížky nabízejí následující výhody:

jsou likvidní /vklady lze v případě potřeby vybrat i při nedodržení výpovědní lhůty/

lze na nich průběžně ukládat a vybírat

nejsou s nimi spojeny žádné dodatečné náklady /poplatky, provize apod./

velkou roli hraje i tradice

Pro všechny univerzální banky představují úsporné vklady důležitý zdroj refinancování /největší podíl mají tradičně spořitelny/, neboť velká část vkladů zůstává bance trvale k dispozici. Jsou obecně stabilnějším zdrojem, méně citlivým na vývoj úrokové míry než termínované vklady.

Vkladní knížky musí být v souladu se směrnicemi EU všechny na jméno - nelze už používat anonymní vkladní knížky (na doručitele) z důvodu boje proti praní špinavých peněz.

předcházející strana    obsah    následující strana                                           test