a) Založení běžného účtu  /BÚ/

Banky zřizují klientům BÚ na jejich podnět, na základě písemné smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu v příslušné měně /pokud je v cizí měně jedná se o devizový běžný účet/. Klient musí prokázat svou totožnost. Fyzická osoba předkládá:

          průkaz totožnosti /občanský průkaz, povolení k trvalému pobytu v ČR, cestovní pas/

Fyzická osoba – podnikatel předkládá navíc doklad o oprávněnosti k podnikatelské činnosti:

          živnostenský list

          koncesní listinu  2/

Právnické osoby překládají doklad osvědčující jejich právní subjektivitu:

          výpis z obchodního rejstříku

          zakladatelskou listinu

          průkaz totožnosti člena statutárního orgánu právnické osoby

Ve smlouvě o zřízení a vedení BÚ musí být uveden :

-          den, ke kterému se účet zřizuje

-          měna, ve které je účet veden

-          způsob disponování s penězi na účtu

 

2/ Další doklady osvědčující podnikatelskou činnost: osvědčení daňových poradců, advokátní osvědčení, rozhodnutí o registraci pro stomatology …., povolení pro výkon veterinární činnosti, povolení MF pro makléře apod.

předcházející strana     obsah     následující strana                      test