g) Zrušení BÚ

Běžný účet může být zrušen:

          uplynutím lhůty, na kterou byl zřízen,

          splněním účelu, pro který byl zřízen,

          dohodou,

          výpovědí kterékoli ze smluvních stran /nejen klient, ale i banka může vypovědět smlouvu bez udání důvodu, pokud klient nevyužívá BÚ v souladu se smlouvou nebo pokud je účet bez pohybu po určitou dobu – zpravidla půl roku/,

          okamžitým odstoupením od smlouvy ze strany banky v případě hrubého porušení smluvních podmínek nebo zánik oprávnění k podnikatelské činnosti, na jehož základě byla smlouva uzavřena, apod.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test