2.1.ČNB 

 Po rozdělení Československa došlo rovněž k republikovému dělení SBČS a na našem území vzniká k 1.1.1993 Česká národní banka (ČNB). Její povinnosti, práva, rámec a cíle činnosti, organizační struktura, emisní politika, bankovní dohled a další záležitosti jsou upraveny v zákonem. ČNB můžeme označit za centrální banku standardního typu. Je pověřena funkcemi, provádí operace a používá nástrojů své politiky stejně tak jako centrální banky ve vyspělých tržních ekonomikách.

ČNB tvoří ústředí sídlící v Praze, dále pobočky a účelové organizační jednotky. Na základě zákona se nezapisuje do obchodního rejstříku. Jejím řídícím orgánem je Bankovní rada, která má sedm členů, jmenovaných na šest let prezidentem republiky. Tvoří ji guvernér, dva víceguvernéři a čtyři další vedoucí pracovníci ČNB. Alespoň dvakrát ročně je povinna podávat Parlamentu zprávy o měnovém vývoji a nejméně jednou za tři měsíce musí informovat veřejnost o tomtéž. ČNB má relativně nezávislé postavení na moci zákonodárné a výkonné, do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

předcházející strana     obsah     následující strana                      test