558 Kupní smlouva

V praxi je určitě nejpoužívanější smlouvou.  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. K platnému vzniku smlouvy stačí dohoda o podstatných náležitostech smlouvy, kterými jsou:

·       určení smluvních stran (prodávající a kupující),

·       určení předmětu (zboží),

·       určení kupní ceny

Forma uzavření smlouvy - smlouvu lze uzavřít písemně, ústně nebo konkludentním jednáním (např. mlčením) Povinnosti prodávajícího:

·       dodat řádně zboží,

·       předat potřebné dokumenty,

·       umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva (prodávající nemůže zamknout zboží ve skladě a nedovolit kupujícímu jeho převzetí),

·       uchovávat zboží v případě, je-li kupující v prodlení s převzetím.

Povinnosti kupujícího:

·       zaplatit kupní cenu,

·       převzít a prohlédnout dodané zboží.

Vlastnické právo přechází na kupujícího převzetím, není-li dohodnuto jinak.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.