559 Smlouva o dílo

Tato smlouva je druhou nejčastější v praxi. Smlouvou o dílo se zhotovitel  zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu - dle NOZ paragraf 2586 a následující.

Předmětem smlouvy je dílo, kterým zákon rozumí:

·       zhotovení určité movité věci, pokud nespadá pod smlouvu kupní,

·       montáž, oprava, údržba nebo úprava určité movité věci,

·       stavba, její zhotovení, údržba, oprava nebo úprava,

·       samostatnou úpravu má zhotovení díla s nehmotným výsledkem - dle NOZ paragraf 2631 a další..

Forma uzavření smlouvy - písemná i ústní.

Podstatné náležitosti:

·       určení stran - objednatel a zhotovitel,

·       předmět smlouvy (popis díla),

·       cena nebo způsob jejího určení (není-li ujednána, platí za ujednanou cena srovnatelného díla za srovnatelných podmínek; jde-li o větší výstavbu, cena se stanovuje zpravidla na základě rozpočtu).

Ostatní ujednání záleží na dohodě stran - např. ujednání o termínech, způsobu kontroly a způsobu převzetí, záruky na dílo, nároky z odpovědnosti za vady apod.  Skryté vady staveb lze reklamovat do 5 let od převzetí.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

  © 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

 

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.