559 Smlouva o dílo

Tato smlouva je druhou nejčastější v praxi. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedené určitého díla a objednavatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Předmětem smlouvy je dílo, kterým zákon rozumí:

·       zhotovení určité movité věci, pokud podstatnou část materiálu dodá objednatel (tím se liší smlouva o dílo od smlouvy kupní),

·       montáž, oprava, údržba nebo úprava určité movité věci,

·       stavba, její zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava, a to bez ohledu na to, zda objednatel dodá nebo nedodá podstatnou část materiálu,

·       hmotně zachycený výsledek jiné činnosti.

Forma uzavření smlouvy - písemná i ústní.

Podstatné náležitosti:

·       určení stran - objednatel a zhotovitel,

·       předmět smlouvy (popis díla),

·       cena nebo způsob jejího určení ( jde-li o větší výstavbu, cena se stanovuje zpravidla na základě rozpočtu). Pokud se strany výslovně dohodnou, cena nemusí být ve smlouvě uvedena a použije se tzv. cena obvyklá.

Ostatní ujednání záleží na dohodě stran - např. ujednání o termínech, způsobu kontroly a způsobu převzetí, záruky na dílo, nároky z odpovědnosti za vady apod.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

  © 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.