42 Důležité pojmy Občanského zákoníku

Nový občanský zákoník (NOZ platný od 2014) definuje pojmy právní osobnost = způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Svéprávnost = způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem. Práva může mít jen osoba. Osoba je fyzická osoba nebo právnická osoba. Právnickou osobou je organizovaný útvar (např. firma), o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost.

Představíme si některé pojmy, které jsou důležité při posuzování právního stavu, platnosti smluv atd.

  Právní úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. Je to soulad vůle s projevem. Jsou to skutečnosti, se kterými se spojuje vznik, změna nebo zánik práva.

 • právní skutečnost - subjektivní - to jsou právní úkony a protiprávní úkony
                              - objektivní - nejsou lidskou vůlí ovlivnitelné

 • právní úkony jsou složeny ze základních prvků :
                              - vůle /musí být/
                              - projev vůle
                              - zaměření vůle na právní následky

 • projev vůle          - výslovný - písemně, verbálně
                              - konkludentní - mlčky, roztržením listiny

 • vůle - daná, vážná, prostá omylu, svobodná

 • právní úkony - jednostranný, vícestranný, formální, neformální

  Čas v právní skutečnosti :

 • prekluze - právo propadá a zaniká, když není uplatněno v čase /např.záruční lhůta/

 • promlčení - právo nezaniká, ale omezuje se; k námitce promlčení se musí přihlédnout /např.zaplacení dluhu po lhůtě s promlčecí lhůtou/. Obecná promlčecí lhůta je 3 roky

 • vydržení – po 3 letech držení movité věci se věc stává mou

  Zastoupení

 • zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem. Zastupovat jiného nemůže ten, kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu a ani ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného.

 • zastoupení - na základě zákona - zastoupení nezletilých osob a osob nezpůsobilých
                                                       k právním úkonům
                     - ze smlouvy - vystavení plné moci

Vlastnictví

 • všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní ochrana

 • lze nabýt koupí, darováním, smlouvou, děděním, rozhodnutím st.orgánu

 • pro vlastnictví platí triáda zásad - držet
                                                    - užívat
                                                    - disponovat


předcházející strana    obsah    následující strana                 test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.