51 Státní podnik

 • právnická osoba, zřízená podle zákona o státním podniku.  roce 2020 bylo v ČR evidováno132 státních podniků, z toho 76 bylo aktivních.

 • má právo hospodařit s majetkem státu (typický příklad je Česká pošta s.p.),

 • zakladatelem podniku je stát, který také v zakládací listině vymezí majetek státu, který bude tvořit jmění podniku

 • stát neručí za závazky podniku

 • státní podniky jsou podnikatelské subjekty

 • mohou být založeny pouze se souhlasem vlády

 • podnik se zakládá zakladatelskou listinou

 • o zrušení, splynutí,rozdělení rozhoduje zakladatel - stát

 • zakladatel-stát má k podniku řadu povinností, především kontrolních

 • státní podnik je povinen tvořit:
           - fond kulturních a sociálních potřeb
           - fond rezervní, ten je určen ke krytí ztrát a rizik a jeho výše činí min. 10%
             kmenového jmění

Orgány podniku:

  Ředitel  

 • statutární orgán, řídí podnik

 • jmenuje jej ministr, nebo vláda

  Dozorčí rada  

 •  musí mít minim. 3 členy, třetinu tvoří zaměstnanci /zvolení/

 •  projednává koncepci rozvoje podniku, výroční zprávu, účetní závěrku         

Pro ředitele a členy dozorčí rady platí zákaz konkurence.
 


předcházející strana    obsah    následující strana                    test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.