71 Insolvenční zákon (dříve zákon o konkurzu a vyrovnání)

Zákon je určen hlavně k tomu, aby bylo dosaženo poměrného uspokojení věřitelů prodejem majetku dlužníka a uspořádání majetkových poměrů dlužníka v úpadku.

Tato právní norma je poměrně složitá. Její aplikaci v praxi se věnuje část právnické veřejnosti. Uvedeme si zde proto jen některé základní pojmy se kterými se často setkáváme.

  Dlužník je v úpadku jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Také předlužení je úpadkem. Předlužení nastává tehdy, když dlužník má více věřitelů a jeho splatné závazky jsou vyšší než jeho majetek.

  Návrh na konkurz podává konkurznímu soudu

  • věřitel

  • dlužník /povinně/, když zjistí, že je v úpadku

  Ochranná lhůta – soud může povolit na návrh dlužníka k odvrácení konkurzu 3-měsíční och.lhůtu k uhrazení závazků.

  Konkurzní podstata – majetek podléhající konkurzu, který patřil dlužníkovi v den prohlášení konkurzu.

  Insolvenční správce – fyzická osoba, kterou vybírá soud ze seznamu insolvenčních správců. Přechází na něj práva a povinnosti úpadce, musí zjistit a zajistit úplný rozsah konkurzní podstaty. Po schválení soudem a věřitelským výborem provede prodej a zpeněžení konkurzní podstaty. Z výtěžku poměrně uspokojí věřitele.

 Řešení úpadku: konkurs nebo reorganizace nebo oddlužení, popř. zvláštní způsoby dle insolvenčního zákona.


předcházející strana    obsah                   test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.