71 Zákon o konkurzu a vyrovnání

Zákon je určen hlavně k tomu, aby bylo dosaženo poměrného uspokojení věřitelů prodejem majetku dlužníka a uspořádání majetkových poměrů dlužníka v úpadku.

Tato právní norma je poměrně složitá. Její aplikaci v praxi se věnuje část právnické veřejnosti. Uvedeme si zde proto jen některé základní pojmy se kterými se často setkáváme.

  Dlužník je v úpadku jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Také předlužení je úpadkem. Předlužení nastává tehdy, když dlužník má více věřitelů a jeho splatné závazky jsou vyšší než jeho majetek.

  Návrh na konkurz podává konkurznímu soudu

  • věřitel

  • dlužník /povinně/, když zjistí, že je v úpadku

  Ochranná lhůta – soud může povolit na návrh dlužníka k odvrácení konkurzu 3-měsíční och.lhůtu k uhrazení závazků.

  Konkurzní podstata – majetek podléhající konkurzu, který patřil dlužníkovi v den prohlášení konkurzu.

  Správce podstaty – fyzická osoba, kterou vybírá soud ze seznamu správců. Přechází na něj práva a povinnosti úpadce, musí zjistit a zajistit úplný rozsah konkurzní podstaty. Po schválení soudem a věřitelským výborem provede prodej a zpeněžení konkurzní podstaty. Z výtěžku poměrně uspokojí věřitele.

  Předběžný správce – pokud je nutno ustanoví jej soud na dobu od zahájení konkurzního řízení až po dobu, kdy nastanou účinky prohlášení konkurzu a je ustanoven řádný správce.

  Přihlášky pohledávek - pohledávky za dlužníkem je nutno v termínu určeném soudem přihlásit. Jsou přezkoumány a zařazeny do tříd – I. a II. Pro I. třídu je přiděleno 30% z výtěžku zpeněžení podstaty a pro II. třídu 70%. V I. třídě jsou zařazeny nároky zaměstnanců , ve II. všechny ostatní.

   Nucené vyrovnání – v jisté fázi konkurzu může úpadce navrhnout věřitelům vyrovnání a vyhnout se tak konkurzu. Obvykle jde o nějakou formu splátkového kalendáře, navýšení kapitálu atd.

  Vyrovnání – obdobný proces, ale navrhuje se před návrhem na prohlášení konkurzu.

  Věřitelský výbor – ustanovuje se pokud je více než 50 věřitelů, má 3 – 9 členů. Schvaluje společně se soudem průběh a ukončení konkurzu a konečné vypořádání věřitelů.


předcházející strana    obsah                   test