62 Nadace

 • právnická osoba

 • účelové sdružení majetku /dle Občanského zákoníku/ pro dosahování obecně prospěšných cílů – tj. rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv, ochrana přírodního prostředí a památek, rozvoj vědy, vzdělávání, sportu atd.

 • majetek tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace

 • k dosahování svého účelu používá nadace výnos z nadačního jmění /nesmí používat samotné jmění/

 • nadační jmění musí být ve výši min. 500 000 Kč

 • nadace se zřizuje písemnou smlouvou mezi zřizovateli, nebo zakladatelskou listinou je-li zřizovatel jediný, je možno ji zřídit také závětí

 • statut nadace upravuje jednání orgánů nadace

 • nadace vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku u rejstříkového soudu

Orgány nadace:

  správní rada

 • spravuje majetek, řídí činnost a je statutárním orgánem

 • schvaluje rozpočet a účetní závěrku

 • musí mít nejméně tři členy, ale vždy musí být počet dělitelný třemi

 • první členy jmenuje zřizovatel, funkční období jsou 3 roky

  dozorčí rada

 • kontrolní orgán

 • není-li rada zřízena vykonává její funkci revizor

 • musí být zřízena při jmění větším než 5 mil.Kč

 • dohlíží na činnost, přezkoumává účetní závěrku


předcházející strana    obsah    následující strana                test