3.1.2.2 Pasíva-zdroje

Pasíva členíme do dvou skupin a sice cizí zdroje /cizí kapitál, který získává  od svých věřitelů/ a vlastní zdroje /vlastní kapitál -je tvořen vkladem majitelů banky a dále zdroji, které banka vytvořila svou činností/.

          zdroje od ČNB. Jsou to úvěry od centrální banky.

          vklady a úvěry od bank. Zahrnují především obchody související s prováděním platebního styku.

          přijaté vklady. Jedná se o vklady klientů. Patří zde i zdroje získané emisí vkladových certifikátů.

          emise obligací. Tato položka obsahuje závazky banky plynoucí z emitovaných dluhopisů.

          rezervy. Jsou to zdroje vytvářené na vrub nákladů a určené ke krytí ztrát vyplývajících z činnosti banky. U nás je obvykle členíme  na zákonné rezervy /jejich tvorba vyplývá ze zákona o rezervách a jsou z hlediska daně z příjmu daňově uznatelným výdajem/ a ostatní rezervy.

          rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku. Jedná se o fondy tvořené ze zdaněného zisku banky /především zákonný rezervní fond, jehož tvorba a užití jsou dány obchodním zákoníkem/.

          kapitálové fondy.  Zahrnují především ážiový fond. /Ážiový fond vzniká tehdy, pokud nově emitované akcie banky mají emisní kurs stanoven nad nominální hodnotou. Potom se část odpovídající nominální hodnotě objeví ve zvýšení základního jmění, zbytek jde do ážiového fondu./ Banka je vytváří v průběhu své činnosti z jiných zdrojů než ze zisku.

          základní kapitál. To zahrnuje v peněžním vyjádření souhrn nominálních hodnot akcií emitovaných bankou.

          nerozdělený zisk. Představuje vytvořený zisk, který nebyl dosud rozdělen /příděly do fondů, výplata dividend …/

                zisk z běžného roku

předcházející strana     obsah     následující strana                     test