3.2.2.1.4 Způsoby úročení úvěrů

Úroková sazba z úvěru může být v úvěrové smlouvě stanovena následujícími způsoby:

          fixní /pevná/ úroková sazba, která se po celou dobu splatnosti úvěru nemění

          pohyblivá úroková sazba se mění během splatnosti úvěru. Způsob změn může být koncipován např.:

a/ bezprostřední kopírování určité úrokové sazby, nejčastěji to bývá základní sazba banky, kterou tato banka sama vyhlašuje. Při sjednání úvěrové smlouvy nejsou tedy známy termíny změn sazeb. Takto koncipovaná úroková sazba bývá někdy označována jako floating rate.

b/ vazba na vybranou tržní úrokovou sazbu s předem pevně danými termíny přizpůsobování. Úroková sazba z úvěru se mění v pravidelných intervalech a přizpůsobuje se výši referenční sazby 1/ platné na počátku sjednaného intervalu. Referenčními sazbami jsou obvykle tržní úrokové sazby typu LIBOR, PRIBOR, FIBOR, EURIBOR atd. Takto koncipovaná úroková sazba se označuje jako variable rate.

c/ za pohyblivý způsob úročení lze označit i způsob, kdy banka sice dohodne pevnou úrokovou sazbu, nicméně si vyhradí právo ji upravovat /oběma směry/ během doby splatnosti, pokud dojde k výraznějším změnám v tržních úrokových sazbách.

1/Referenční úroková sazba

Jedná se o tržní úrokovou sazbu, která reprezentuje úroveň úrokových sazeb na určitém segmentu trhu. Její výše je určována podle stanovených pravidel tak, že její výši nemá možnost jednostranně ovlivnit žádný z účastníků trhu. Nejznámějšími referenčními sazbami jsou průměrné mezibankovní úrokové sazby, jako např. PRIBOR /Prague Interbank Offered Rate – úroková sazba na pražském mezibankovním trhu. Bývá mírně vyšší než diskontní sazba/, LIBOR /London Interbank Offered Rate/, PIBOR /v Paříži/, FIBOR / ve Frankfurtu/, EURIBOR . Referenční úroková sazba slouží nejen jako indikátor úrokového vývoje, ale i jako sazba, na kterou je vázáno úročení různých instrumentů s pohyblivým úročením jako jsou úvěry, dluhopisy, úrokové deriváty.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test