34 Veřejné finance

Většina lidí ztotožňuje veřejné finance se státním rozpočtem. Tento rozpočet je významnou součástí veřejných financí, ovšem nikoliv součástí jedinou.

  Mezi veřejné finance patří:

  1. státní rozpočet - finance, které v rámci jednoho roku vybere stát od subjektů dané ekonomiky (ve formě daní, cel, sociálního pojištění) a v tomtéž roce je vydá na veřejné účely (sociální dávky obyvatelstvu, výdaje na státní správu, obrana státu, státní vzdělávání, státní zdravotnictví apod.);
  2. rozpočty orgánů místní samosprávy - část daňových výnosů, která není odvedena do centrálního státního rozpočtu, zůstává v rozpočtech měst, obcí, krajů, aby byla vydána na potřeby daného správního celku;
  3. speciální fondy - stát zřizuje řadu účelových fondů, které hospodaří s vloženými prostředky. Jako příklady můžeme uvést Fond národního majetku, kam přicházely peníze z privatizace státního majetku, Fond tržní regulace pro zemědělství, který obhospodařoval dotace do zemědělství, mezi další fondy patří Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí, atd. Konsolidační banka - státní peněžní ústav, na který byla převáděna problematická aktiva bankrotujících bank v rámci ozdravného procesu našeho bankovnictví apod. Do roku 2000 nebylo hospodaření těchto fondů součástí schvalovacích procedur veřejných rozpočtů a tím byly veřejné finance dosti neprůhledné;
  4. finance státních podniků - stát vkládá do státních podniků státní prostředky a očekává jejich zhodnocování. Ne vždy se to však daří. Příkladem jsou České dráhy, které již několik let hospodaří s vysokými ztrátami.

Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí tvoří veřejné rozpočty.


předchozí strana    obsah      následující strana          test