545 Zrychlené odpisy

Zrychlené odepisování je jednou z metod výpočtu daňových odpisů a je upraveno zákonem o dani z příjmu. Jinak se vypočítává odpis v prvním roce odepisování a jinak v dalších letech. K výpočtu musíme znát vstupní cenu, v dalších letech zůstatkovou cenu (vstupní cena mínus provedené odpisy) a koeficienty z daňová tabulky, které vybereme podle zařazení konkrétního odepisovaného dlouhodobého majetku do jedné z odpisových skupin.

  Vzorce pro výpočet v prvním roce a v následujících letech:

vstupní cena
odpis v 1. roce = _____________________
koeficient z tabulky

2*zůstatková cena
odpis v dalších letech = _____________________
koeficient z tabulky - n

  Tabulka:

Koeficient pro zrychlené odepisování    
odpis.skupina v prvním v dalších pro
  roce letech zvýšenou
  odepisování odepisování zůstat. cenu
1 3 4 3
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
6 50 51 50

           n ... počet let, po které se již dlouhodobý majetek odepisoval,

           zůstatková cena =  vstupní cena - oprávky,

          oprávky jsou součtem doposud provedených odpisů,  

předcházející strana     obsah     následující strana                       test