547 Evidence DM

V dlouhodobém majetku má firma vloženo spoustu peněz a zároveň je to majetek, který slouží firmě po mnoho roků. Je proto nezbytné, aby byl důsledně evidován.

  Evidence slouží pro:

Základní evidenci provádíme na inventárních kartách. Povinně karta musí obsahovat inventární číslo přidělené dlouhodobému majetku, zvolený způsob odepisování, vstupní cenu, jednotlivé roční daňové odpisy popř. pokud chce firma vést odlišné účetní odpisy pak i tyto odpisy. Po ukončení odepisování se na kartě zaznamená i způsob vyřazení majetku. Stejně tak se na kartě zaznamená, pokud je dlouhodobý majetek zcizen, zničen, prodán atd. před dokončením odepisování.

Při pořízení DM navíc vypisujeme zápis o pořízení DM a při vyřazení pak zápis o vyřazení DM.

V případě technického zhodnocení majetku (generální oprava, přidání nového modulu, dostavba, přestavba apod. s hodnotou v jednom kalendářním roce vyšší než 80.000 Kč) jsou údaje o zvýšené vstupní ceně taktéž zaznamenány v evidenci.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.