122 Podnikatelé podle Občanského zákoníku

Občanský zákoník je normou obecnější ve vztahu k obchodnímu zákoníku. Proto uvádí širší výčet subjektů, které mohou potenciálně podnikat. U následujícího seznamu si však uvědomte, že s výjimkou obchodních společností, družstev, státních podniků a sdružení dle § 829, které jsou typickými představiteli ziskového sektoru, většina jmenovaných subjektů patří spíše do neziskového sektoru a podnikání je pro ně pouze doplňkem k jejich hlavní činnosti.

Podnikat mohou:

  1. sdružení fyzických nebo právnických osob - § 829 (sdružení není právnickou osobou), 

  2. všechny obchodní společnosti a družstva,

  3. sdružení právnických osob - § 20 (je právnickou osobou),

  4. občanské sdružení – musí mít stanovy registrované Ministerstvem vnitra, vystupují pod obchodním jménem  bez dodatku /jako jediné práv.osoby nemají dodatek právnické formy/, nezapisují se do obchodního rejstříku – strany, odbory, komory,

  5. účelové sdružení majetku – nadace (dle zákona o nadacích),

  6. jednotky územní samosprávy – obce, kraje,

  7. jiné subjekty o nichž to stanoví zákon – státní podnik, příspěvkové organizace územně samosprávných celků, obecně prospěšné společnosti, společnosti vlastníků jednotek /společnosti soukromých majitelů bytů/


předcházející strana    obsah    následující strana                test