13. Fyzické a právnické osoby

Nový Občanský zákoník (NOZ) definuje pojmy právní osobnost = způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Práva může mít pouze osoba. Osoba je fyzická nebo právnická.

  fyzická osoba - je člověk jako jednotlivec.

Z pohledu podnikání budou pro nás fyzické osoby:

a) podnikatelé, podnikající podle živnostenského zákona nebo jiného oprávnění (např. lékaři, veterináři apod.);

b) zaměstnanci vstupující do pracovněprávních vztahů se svými zaměstnavateli;

c) spotřebitelé - lidé, kteří mimo rámec své podnikatelské činnosti uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná (NOZ).  právnická osoba - podle NOZ rozlišujeme korporace (obchodní korporace a spolky), fundace (nadace a nadační fondy) a ústavy. Vidíme zde právnické osoby ziskového i neziskového sektoru.

Po podnikání (ziskový sektor) jsou určeny obchodní korporace. Jejich podrobnou právní úpravu najdeme v zákonu o obchodních korporacích. Ten rozlišuje:

a) obchodní společnosti: veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.), evropská společnost (SE) a evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS).

b) družstvo a evropská družstevní společnost (SCE).


(1) Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

(2) Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jejich vznik jinak.


předcházející strana     obsah     následující strana                    test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.