212. Hospodářská soutěž

   Hospodářská soutěž

Účastníci hospodářské soutěže mají právo rozvíjet svou činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu, jsou však povinni dodržovat právně závazná pravidla. Hospodářskou soutěž bychom mohli přirovnat k pojmu, který už znáte, a to je pojem konkurence.

   Zneužití účasti v hospodářské soutěži:

a) nekalá soutěž,

b) nedovolené omezování hospodářské soutěže.

 

Ad a) nekalou soutěž definuje a upravuje přímo obchodní zákoník.

 Jedná se o:

 - klamavou reklamu,

 - klamavé označování zboží a služeb,

 - vyvolávání nebezpečné záměny,

 - parazitování na pověsti podniku, výrobků a služeb,

 - podplácení,

 - zlehčování,

 - porušení obchodního tajemství,

 - ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

Jako nový byl do obchodního zákoníku zařazen paragraf  o srovnávací reklamě. Srovnávat se v reklamě se svou konkurencí můžete, pokud splníte následující podmínky:

·       reklama není klamavá,

·       srovnává zboží uspokojující stejné potřeby nebo sloužící k témuž účelu,

·       srovnává objektivně, ověřitelně a jen podstatné znaky,

·       nezlehčuje konkurenci nepravdivými údaji,

·       neparazituje na cizím jménu,

·       nenabízí zboží napodobující konkurenci.

 

Ad b) nedovolené omezování hospodářské soutěže je upraveno zákonem o ochraně hospodářské soutěže (v dubnu 2001 byl tento zákon novelizován), který zakazuje:

 - dohody soutěžitelů omezující hospodářskou soutěž (kartelové dohody o cenách, tržních teritoriích apod.),

 - dohody o sloučení soutěžitelů (vedoucí k podílu na trhu větším než 40 %, tzv. dominantní postavení) při riziku

   jejich zneužití na úkor ostatních soutěžících a zákazníků,

 - zneužití monopolního nebo dominantního postavení soutěžitelů.

Zákon zavádí pojmy horizontální a vertikální dohody mezi soutěžiteli, nově definuje dominantní postavení na trhu (hodnocené ukazatele firmy) a nově zavádí tzv. kartelový rejstřík, kde Úřad na ochranu hospodářské soutěže eviduje povolené výjimky a podmínky za nichž byly uděleny. V principu platí, že není trestné být monopolem (každá firma se přirozeně snaží být největší na trhu), ale je trestné svého výsadního postavení zneužívat na úkor ostatních soutěžících na trhu. 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže se také nazývá protimonopolní zákon a je nástrojem v rukou Úřadu pro hospodářskou soutěž v případech selhání trhu.

 

předcházející strana     obsah     následující strana                    test