21 Základní pojmy

Podnikání upravuje Občanský zákoník a Živnostenský zákon upravuje již podmínky podnikání.

Úvodem si popíšeme několik základních pojmů z obchodního práva se kterými se často setkáváme i v běžném životě:

  Podnikání – soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku /totožné s definicí živnosti/

  Podnikatel je : - osoba zapsaná v obchodním rejstříku, nebo
                               - osoba podnikající na základě živnost.oprávnění, nebo
                               - osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského
                                 oprávnění /např.advokát,/
                               - fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu

  Sídlo právnické osoby, místo podnikání fyzické osoby – adresa zapsaná v obchodním rejstříku, nebo v jiné evidenci / např.živnostenský rejstřík/

  Obchodní firma – dříve známé jako obchodní jméno , je název pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku

  • firmou pro fyzické osoby /zapsané do obchodního rejstříku/ je vždy jméno a příjmení

  • firmou práv.osoby je název zapsaný v obchodním rejstříku a dodatek označující právní formu / např. s.r.o./

  • firma nesmí být zaměnitelná a nesmí působit klamavě

Výše uvedené věci platí pro osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Fyzické osoby nezapsané /a těch je většina/ jednají pod svým jménem a příjmením. V tomto případě nepoužíváme pojem firma.

  Jednání podnikatele :

  • fyzická osoba jedná osobně, případně zplnomocněný zástupce

  • za právnickou osobu jedná její statutární orgán /např.jednatel/

  • prokura, prokurista - jedná za právnickou osobu na základě zvláštní plné moci ohlášené u obchodního rejstříku. Prokurou může být pověřena vždy jen fyzická osoba – většinou zaměstnanec.

  Podnikání zahraničních osob – podnikají za stejných podmínek jako české osoby, oprávnění podnikat vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

  Obchodní rejstřík – patří mezi veřejné rejstříky a je to veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Kdo je povinen se zapsat stanoví také zákon. Je možno se zapsat také o své vůli. Rejstříky vedou soudy a jsou přístupny každému. Každý podnikatel je veden ve zvláštní složce se sbírkou listin. Ta obsahuje vlastně jakýsi životopis firmy. Od jejího vzniku, přes všechny změny právních poměrů, až po zánik.


předcházející strana    obsah    následující strana                test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.