221. Zakládání obchodních společností

Zahájení podnikání je dvoustupňové:

založení obchodní společnosti (sepsání smlouvy mezi společníky),

vznik obchodní společnosti (zápis do obchodního rejstříku), max. do 90 dní od založení.

   

1) Založení společnosti:

  1. společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky a notářsky ověřenou,
  2. zakladatelskou listinou notářsky ověřenou (připouští-li zákon, že společnost může založit jediný zakladatel).

 

Obchodní zákoník u společnosti s ručením omezením umožňuje a u akciové společnosti nařizuje vydání stanov společnosti, které podrobněji upravují vztahy mezi společníky, především podíly na zisku a úhrady případné ztráty firmy.

Založená obchodní společnost ještě nesmí vstupovat do právních vztahů, protože z právního hlediska začne existovat až po zápisu do obchodního rejstříku. Veškeré právní úkony učiněné v mezidobí od založení do vzniku právnické osoby jsou tedy činěny jednotlivými společníky pouze jako fyzickými osobami a s neomezeným ručením. V tomto mezidobí také firma musí vyřídit potřebná živnostenská oprávnění dle živnostenského zákona, aby je přiložila k žádosti o zápis do obchodního rejstříku.

 

2) Vznik společnosti:

- dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku,

- návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti.

 

Důležité pojmy související se založení obchodní společnosti:

       základní kapitál = peněžní vyjádření souhrnu peněžních i nepeněžních vkladů jednotlivých společníků.

·       jako vklad můžete dát do společnosti vše, co se dá penězi ocenit a dá se to využít pro dané podnikání. Budovy, stroje, cenné papíry, know-how, vynález, autorská práva, nebo také pohledávku (někdo vám dluží peníze). V případě, že společník vkládá do základního kapitálu pohledávku, ručí za její dobytí (ručí za to, že daný dlužník tyto peníze skutečně firmě uhradí) až do výše ocenění této pohledávky. Pokud vkládáte do firmy něco jiného než peníze, musíte mít písemné znalecké ocenění, v některých případech i od dvou nezávislých znalců.

·       povinně se vytváří u komanditní společnosti, s. r. o. a a. s.,

·       základní kapitál je součástí vlastního kapitálu firmy (tuto informaci využijete v účetnictví),

·       výše se zapisuje do obchodního rejstříku (je tedy veřejně známá);

       podíl společníka = podíl představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.  Pro účely tohoto zákona se oceňuje podíl  mírou účasti společníka na čistém obchodním  majetku společnosti (po uhrazení závazků).

       rezervní fond = kapitálové obchodní společnosti povinně vytvářejí rezervní fond, který činí u s.r.o. minimálně 10% ze základního kapitálu a u a.s. minimálně 20% ze základního kapitálu. Rezervní fond slouží výhradně ke krytí ztrát společnosti (nelze ho využít k jiným účelům). Tento fond však nemusí vzniknout ihned při zahájení podnikání. Peníze jsou do fondu převáděny až ze zisku běžného roku po zdanění. Toto konstatování má hned dva dopady. Nevytvoří-li svou činností firma zisk, nemá co přidělovat do rezervního fondu. Druhý důležitý rys rezervního fondu je v tom, že sem jsou převáděny peníze až po zdanění daní z příjmu právnických osob, tedy peníze zcela patřící firmě (nejsou na nich žádné závazky vůči státu). Tyto charakteristiky využijete v účetnictví, až budete rozlišovat vlastní a cizí zdroje.

V přijaté novele obchodního zákoníku z roku 2000 je velký prostor věnován problematice vztahům mezi podílníky, jejich hlasovacím právům, využíván je pojem ovládající osoba, ovládaná osoba, ovládací smlouva, zneužívání postavení, osoby jednající ve shodě atd. 

 

Společnosti vznikají, fungují, spojují se, rozdělují, prodávají a zanikají. Je důležité s tímto postupem počítat a již při zakládání společnosti znát možná rizika a výhody jednotlivých forem společností.

Osobní obchodní společnosti jsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, proto je těžké takovou společnost prodat. Jsou vhodné především pro menší rodinné firmy. Jejich výhodou je podnikání bez povinného počátečního vkladu.

Kapitálové obchodní společnosti nejsou vázány na konkrétní zakladatele, podíly v nich lze snadno prodat. Je potřeba, aby podnikatel si tuto skutečnost od počátku uvědomoval a cílevědomě pracoval na zvyšování nejen zisku, ale i hodnoty firmy jako takové (cenu firmy tvoří hmotné i nehmotné prvky, dobré jméno, podíl na trhu, propracovaná distribuční síť atd.). Vězte, že nadpoloviční většina kapitálových obchodních společností do tří let mění své majitele, slučuje se s jinými firmami atd.

 

předcházející strana     obsah     následující strana                    test