61 Obecně prospěšná společnost – o.p.s.

 • právnická osoba

 • poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby

 • hospodářský výsledek nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů orgánů nebo zaměstnanců

 • zakládá se zakladatelskou smlouvou

 • vzniká /podobně jako jiné práv.osoby/ zápisem do soudního rejstříku - v tomto případě ale do rejstříku obecně prospěšných společností

 • jmění je tvořeno vklady zakladatelů, dary, dotacemi a fondy o.p.s.

Orgány o.p.s jsou:

  správní rada

 • statutární orgán o.p.s

 • je složena ze 3 – 15 členů, počet ale musí být vždy dělitelný třemi

 • funkční období členů jsou 3 roky

 • členství v radě je neslučitelné se členstvím v dozorčí radě

 • rada jmenuje a odvolává ředitele

  ředitel

 • fyzická a bezúhonná osoba

 • řídí společnost

  dozorčí rada

 • kontrolní orgán o.p.s.

 • má 3 – 7 členů

 • přezkoumává účetní závěrku


předcházející strana    obsah    následující strana                 test