22 Test

Otázky:

 1. Jak se liší osobní a kapitálové obchodní společnosti?

 2. Které druhy obchodních společností v ČR převládají?

Odpovědi:

 1. Liší se 

  • různým způsobem ručení společníků za závazky společnosti - u osobních společností ručí společníci za závazky společnosti i osobním majetkem (výjimku tvoří pouze komanditisté), společníci kapitálových společností ručí za závazky společnosti omezeně (u společnosti s ručením omezeným) nebo vůbec ne (akciová společnost).

  • formou podílnictví - podílnictví společníků veřejné obchodní společnosti nemusí být závislé na výši vkladu (vklad není povinný), podílnictví u komanditní společnosti se liší podle druhu společníka (komplementář nemusí vkládat vklad a jeho podíl tedy nezávisí na vkladu, komanditista vkládá vklad), podílnictví u společnosti s ručením omezeným závisí na výši vkladu, podílnictví u akciové společnosti závisí na počtu zakoupených akcií;

  • výší základního kapitálu - u v.o.s. není základní kapitál povinný, u k.s. vkládají povinně kapitál pouze komanditisté (min. 5000 Kč), u s.r.o. je povinný základní kapitál minimálně 200.000 Kč, u a.s. je povinný základní kapitál minimálně 2.000.000 Kč při neveřejném úpisu akcií (resp. 20.000.000 Kč při veřejném úpisu akcií);

  •  způsobem hlasování - hlasovací práva bez vazby na velikost vkladu (v.o.s.), hlasovací práva vázány na počet vlastněných akcií atd.,

  •  různými formami orgánů společnosti atd.

 2. V září 2000 bylo v ČR

  ·       obchodní společnosti                                                                 200.903

  z toho a. s.                                                                                    13.847

  Zdaleka nejvíce je u nás obchodních společností typu s.r.o. (přes 150.000), velmi málo je pak veřejných obchodních společností (okolo 6.000) a komanditních společností (do 1.000).

předcházející test     obsah     následující test               zpět na stránku výuky