223 Ukončení podnikání obchodní společnosti

  Ukončení podnikání je u právnických osob dvoustupňové:

1) zrušení obchodní společnosti (s likvidací, bez likvidace, řešením úpadku),

2) zánik obchodní společnosti (výmaz z obchodního rejstříku).

  Insolvenční zákon ve znění novel řeší jak úpadek firem, tak předlužení fyzických osob.

1) Zrušení obchodní společnosti:

zrušení  předchází zániku společnosti, je obdobím vypořádání právních závazků firmy a může mít několik forem:

a)     s likvidací

·        neexistuje právní nástupce (firma ukončením likvidace přestane existovat),

·       statutární orgány jsou nahrazeny likvidátorem. Likvidátor je jmenován statutárními orgány společnosti nebo soudem,

·       vstup do likvidace je zapsán v obchodním rejstříku (je tedy veřejně znám, aby se věřitelé přihlásili o své pohledávky a ostatní firmy věděly, že s danou firmou již obchody nemá smysl  provádět),

·       zjistí-li likvidátor, že je společnost předlužena, podá návrh na insolvenci;

b)    bez likvidace - existuje právní nástupce (sloučení firem, prodej firmy, rozdělení firmy apod.),  jmění  přechází na právního nástupce. Firma udělá účetní závěrku (naučíte se v účetnictví), tím vyčíslí svůj majetek, závazky a pohledávky, které převezme nástupnická firma;

c)     prohlášením insolvence - věřitelé firmy mohou na základě zvláštního zákona (insolvenční zákon) podat k soudu návrh na zrušení dlužníka prohlášením konkursu, kdy majetek firmy insolvenční správce rozprodá a ze získaných peněz jsou hrazeny dluhy (zcela nebo částečně, protože předlužená firma mívá více závazků než majetku a navíc při rozprodávání majetku často nedosáhneme tržní cenu, ale musíme prodávat pod cenou). O tom, které dluhy budou částečně uhrazeny, může rozhodnout pouze soud. Insolvence má formu: konkurs nebo reorganizace (u velkých firem) nebo oddlužení, popř. zvláštní způsoby řešení.předcházející strana    obsah    následující strana                    test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.