223 Ukončení podnikání obchodní společnosti

  Ukončení podnikání je u právnických osob dvoustupňové:

1) zrušení obchodní společnosti (s likvidací, bez likvidace, prohlášením konkurzu),

2) zánik obchodní společnosti (výmaz z obchodního rejstříku).

 

1) Zrušení obchodní společnosti:

zrušení  předchází zániku společnosti, je obdobím vypořádání právních závazků firmy a může mít několik forem:

a)     s likvidací

·        neexistuje právní nástupce (firma ukončením likvidace přestane existovat),

·       statutární orgány jsou nahrazeny likvidátorem. Likvidátor je jmenován statutárními orgány společnosti nebo soudem,

·       vstup do likvidace je zapsán v obchodním rejstříku (je tedy veřejně znám, aby se věřitelé přihlásili o své pohledávky a ostatní firmy věděly, že s danou firmou již obchody nemá smysl  provádět),

·       zjistí-li likvidátor, že je společnost předlužena, podá návrh na prohlášení konkursu;

b)    bez likvidace - existuje právní nástupce (sloučení firem, prodej firmy, rozdělení firmy apod.),  jmění  přechází na právního nástupce. Firma udělá účetní závěrku (naučíte se v účetnictví), tím vyčíslí svůj majetek, závazky a pohledávky, které převezme nástupnická firma;

c)     prohlášením konkursu - věřitelé firmy mohou na základě zvláštního zákona (zákon o konkursu a vyrovnání) podat k soudu návrh na zrušení dlužníka prohlášením konkursu, kdy majetek firmy je rozprodán a ze získaných peněz jsou hrazeny dluhy (zcela nebo částečně, protože předlužená firma mívá více závazků než majetku a navíc při rozprodávání majetku často nedosáhneme tržní cenu, ale musíme prodávat pod cenou). O tom, které dluhy budou částečně uhrazeny, může rozhodnout pouze soud. Soudní řízení je však časově náročné a výsledek je pro věřitele nejistý. Prohlášení konkursu může předcházet vyrovnání, kdy firma se sama dohodne s věřiteli na způsobu úhrady svých dluhů. Většina věřitelských firem preferuje tuto cestu dohody, protože je rychlejší (a je lepší mít alespoň část dluhu vrácenu, než nemít nic).předcházející strana    obsah    následující strana                    test