23 Rysy obchodních společností - Obchodních korporací

  Obchodní korporace se zakládají společenskou smlouvou, podepsanou všemi společníky. V případě, kdy společnost zakládá jediný společník, sepisuje zakladatelskou listinu, kterou musí ověřit notář.

  Při založení obchodní korporace je nutno složit základní kapitál, pokud to ukládá zákon. Základní kapitál je tvořen vklady společníků. Nemusí jít vždy jen o finanční prostředky. Je možno vložit i nepeněžitý vklad, ale oceněný znalcem.

  Podle výše vkladu a jeho poměru k ostatním vkladům je určen podíl společníka na společnosti a z toho plynoucí práva a povinnosti. Podíl je také možno převést nebo prodat na jinou osobu. Při odchodu ze společnosti vzniká společníkovi právo na vypořádání podílu.

  Obchodní korporace vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku, živnostenská oprávnění ale musí být vydána již před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, ale platnost nabývají až dnem zápisu do obchodního rejstříku.

  Obchodní korporace zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Před zánikem je ale nutno právnickou osobu zrušit. Toho lze docílit likvidací nebo přechodem jmění na právního nástupce, případně řešením úpadku (konkurz, reorganizace, oddlužení; zvláštní způsoby podle insolvenčního zákona).


předcházející strana    obsah    následující strana                       test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.