23 Rysy obchodních společností

  Společnosti se zakládají společenskou smlouvou, podepsanou všemi společníky. V případě, kdy společnost zakládá jediný společník, je spol.smlouva nahrazena notářským zápisem.

  Při založení společnosti je nutno složit základní kapitál /výjimkou je veřejná obchodní spol – v.o.s./, který je tvořen vklady společníků. Nemusí jít vždy jen o finanční prostředky. Je možno vložit i nepeněžitý vklad /ale oceněný znalcem/.

  Podle výše vkladu a jeho poměru k ostatním vkladům je určen podíl společníka na společnosti a z toho plynoucí práva a povinnosti. Podíl je také možno převést nebo prodat na jinou osobu. Při odchodu ze společnosti vzniká společníkovi právo na vypořádání podílu.

  Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku a tím dnem vzniká také právo na zahájení činnosti / živnostenská oprávnění musí být vydána již před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, ale platnost nabývají až dnem zápisu do obchodního rejstříku/.

  Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Před zánikem je ale nutno společnost zrušit. Toho lze docílit likvidací nebo přechodem jmění na právního nástupce, případně konkurzním řízením.


předcházející strana    obsah    následující strana                       test