23 Test

Otázky:

  1. Musí zakladatelé obchodní společnosti složit celé své vklady ihned při založení společnosti?

  2. Podle výše vkladu a jeho poměru k ostatním vkladům je určen podíl společníka na společnosti a z toho plynoucí práva a povinnosti. Jak je to ovšem v případech, kdy společníci nevkládají vklad (společníci veřejné obchodní společnosti, komplementáři komanditní společnosti)?

Odpovědi:

  1. Nemusí. U s.r.o. na každý peněžitý vklad má být splaceno nejméně 30 %. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou  splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100 000 Kč. U akciové společnosti zakládané veřejným úpisem akcií   upisovatel musí při upisování zaplatit minimálně 10 % jmenovité hodnoty svých akcií a případné emisní ážio (pokud je akcie emitována za cenu vyšší než nominální). Alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do zahájení ustavující valné hromady. Pro zbývající části nesplacených vkladů může společnost stanovit splátkové kalendáře (doba není omezena).

  2. Pro společníky veřejné obchodní společnosti platí, že zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, stejně tak ztráta. U komanditní společnosti je situace složitější. Rozdělení zisku na část připadající  společnosti a část připadající komplementářům se určí poměrem stanoveným ve společenské smlouvě, jinak se zisk mezi ně dělí na polovinu. Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě, jinak v poměru splacených vkladů. Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Komanditisté jsou povinni podílet se na úhradě ztráty, stanoví-li tak společenská smlouva.

předcházející test     obsah     následující test          zpět na stránku výuky