26 Společnost s ručením omezeným - spol. s r.o. - s.r.o.

 • základní kapitál je tvořen vklady společníků

 • společníci ručí za závazky společnosti do výše nesplacených částí vkladů zapsaných v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů ručení zaniká.

 • s.r.o. může být založena jednou osobou,

 • výše základního kapitálu je nejméně 1 Kč

 • minimální výše vkladu společníka je 1 Kč

 • práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou

 • orgány společnosti:

  • nejvyšší orgán = valná hromada

  • statutární orgán = jednatelé

  • kontrolní orgán = dozorčí rada (není povinný)

 • statutární orgán je povinen minimálně jednou ročně svolat valnou hromadu, která schvaluje účetní závěrku, jedná o změnách společenské smlouvy atd.

 • převody podílu a jeho zástavu je možno provést jen se souhlasem valné hromady

 • obchodní podíl se dědí,

 • zisk se dělí mezi společníky podle poměru jejich podílů.


předcházející strana    obsah    následující strana                       test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.