272 Orgány akciové společnosti

valná hromada

 • nejvyšší orgán společnosti , tvořena je akcionáři

 • koná se nejméně jednou ročně

 • je schopna se usnášet jestliže přítomní akcionáři mají akcie v nominální hodnotě nejméně 30% základního kapitálu

 • rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů

 • rozhoduje o změně stanov, o výši základního kapitálu, schvaluje účetní závěrku a rozdělení zisku

 • volí statutární orgány a dozorčí radu.

představenstvo nebo správní rada

 • představenstvo je statutární orgán společnosti s dualistickým systémem řízení,

 • v případě monistického systému je statutární orgán správní rada a není volena dozorčí rada,

 • řídí a.s. a jedná jejím jménem, zabezpečuje obchodní vedení

 • pro členy představenstva  nebo správní rady platí zákaz konkurence – podnikání ve stejném oboru

dozorčí rada

 • je stanovena pouze v dualistickém systému řízení a dohlíží na výkon působnosti představenstva

 • přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku

 • člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva

Převládajícím trendem v řízení akciových společností je nyní tzv. „německý model“. Hlavní akcionáři jsou zastoupeni v dozorčí radě, a ne v představenstvu. Dozorčí rada řídí představenstvo, které je tvořeno najatými manažery.


předcházející strana    obsah    následující strana                     test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.