272 Orgány akciové společnosti

valná hromada

 • nejvyšší orgán společnosti , tvořena je akcionáři

 • koná se nejméně jednou ročně

 • je schopna se usnášet jestliže přítomní akcionáři mají akcie v nominální hodnotě nejméně 30% základního kapitálu

 • rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů

 • rozhoduje o změně stanov, o výši základního kapitálu, schvaluje účetní závěrku a rozdělení zisku

 • volí představenstvo a dozorčí radu

představenstvo

 • statutární orgán společnosti

 • řídí a.s. a jedná jejím jménem, zabezpečuje obchodní vedení

 • představenstvo má nejméně 3 členy a je voleno valnou hromadou, nebo dozorčí radou na max. 5-leté funkční období

 • členem představenstva může být pouze bezúhonná fyzická osoba – ve smyslu ustanovení živnostenského zákona

 • pro členy představenstva platí zákaz konkurence – podnikání ve stejném oboru

dozorčí rada

 • dohlíží na výkon působnosti představenstva

 • přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku

 • musí být nejméně tříčlenná, počet členů musí být dělitelný třemi

 • členy volí valná hromada  (2/3), pokud má a.s. 50 zaměstnanců je třetina členů rady zvolena zaměstnanci

 • členové jsou voleni maximálně na 5 let a musí splňovat podmínky bezúhonnosti dle živnostenského zákona

 • člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva

Převládajícím trendem v řízení akciových společností je nyní tzv. „německý model“. Hlavní akcionáři jsou zastoupeni v dozorčí radě a ne v představenstvu. Dozorčí rada řídí představenstvo, které je tvořeno najatými manažery.


předcházející strana    obsah    následující strana                     test