27 Akciová společnost

  • základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě

  • společnost ručí za závazky celým svým majetkem, akcionáři neručí

  • práva a povinnosti společníků – akcionářů jsou stanovena zakladatelskou smlouvou / u jiných obchodních společností jde o společenskou smlouvu/, pokud zakládá a.s. jen jeden zakladatel jde o zakladatelskou listinu

  • zakladatelská smlouva a stanovy upravují také jak vydat, nabýt, převést akcie

  • výše základního kapitálu je stanovena na minimálně 2 mil.Kč, při založení a.s. s veřejnou nabídkou akcií musí být min. 20 mil.Kč

  • společnost může být založena jen jedním zakladatelem právnickou osobou, pokud a.s. zakládají fyzické osoby musí být nejméně dvě

  • akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní , předkládat návrh na svolání valné hromady / za určitých podmínek/

  • akcionář má právo na podíl na zisku - dividendu


předcházející strana    obsah    následující strana                        test