27 Akciová společnost

 • základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě (např. základní kapitál 20 milionů korun může být rozvržen na deset akcií s nominální hodnotou 1 milion korun); Od roku 2014 je i možnost vydat kusové akcie, jejichž hodnota představuje podíl na základním kapitálu společnosti.

 • společnost ručí za závazky celým svým majetkem, akcionáři neručí;

 • práva a povinnosti společníků – akcionářů jsou stanoveny ve stanovách, schvalovaných při založení akciové společnosti;

 • stanovy upravují také jak vydat, nabýt, převést akcie

 • výše základního kapitálu je stanovena na minimálně 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR

 • akciová společnost vzniká zapsáním do obchodního rejstříku;

 • akciová společnost vede seznam akcionářů;

 • akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní (pokud nemá prioritní akcie);

 • akcionář má právo na podíl na zisku - dividendu;

 • akcionář má právo podílet se na na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti.

 • orgány akciové společnosti:

  • nejvyšší orgán - valná hromada

  • statutární orgán je představenstvo (v dualistickém systému) nebo správní rada (monistický systém)

  • v dualistickém systému je kontrolním orgánem dozorčí rada.


předcházející strana    obsah    následující strana                        test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.