Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

Úvod

Vážení a milí čtenáři,

budete mít v rukou knihu Ekonomie 2015/2016. Již osmnáctým rokem je mou snahou nabídnout vám aktuální průřez toho nejdůležitějšího, co vás v ekonomickém prostředí posledních let první dekády dvacátého prvního století může potkat, a co by se vám mohlo v praktickém životě hodit.

Změny v letošní učebnici

Jak studovat

Máte-li pocit, že při tak rychlé obměně ekonomiky snad ani nemá smysl se něco učit, usměji se a poradím: principy a souvislosti se nemění a tyto určitě má smysl se učit, jinak jste v dnešní společnosti ztracení. K tomu pak musíte přidat ještě jednu dovednost - vědět, kam jít pro aktuální čísla a informace. Ty se mění často rychleji, než stačíme sledovat a uchovat v paměti. V knize vám na řadě míst uvádíme konkrétní čísla proto, abyste pochopili rozměry studovaných věcí a mohli hledat proporce a souvislosti. Většinu z nich nemusíte umět, postačí, když se naučíte, kde tyto aktuální informace hledat, až je budete skutečně potřebovat - doporučuji vám seriózní informační internetové zdroje, většinou přímo servery příslušných ministerstev. Nebuďte pohodlní a naučte se s nimi pracovat. Tato dovednost je tím nejlepším, co si můžete do praktického života odnést. Pro rychlé opakování a rozšíření znalostí používejte náš internetový vzdělávací ekonomický server www.ceed.cz.Vy jste nyní studenti vědy zvané ekonomie a já váš průvodce - slibuji, že se budu snažit být zajímavým průvodcem (abyste mi neusnuli), ale zároveň musím být i trochu náročná (život se s námi nemazlí a znáte to - těžko na cvičišti, lehko na bojišti). Už z rozsahu knihy vidíte, že nás čeká kus práce. Toto vzdělání berte jako dobrou investici, za kterou platíte svým časem a svým pohodlím, ale která vám přinese bohaté výnosy.

Ale teď již stručně - čas jsou peníze:

  • tato učebnice je zpracována komplexně přes celou šíři jednotlivých ekonomických specializací. Tento velký záběr však znamená, že je zde účelově vybráno pouze to nejdůležitější. Pro další informace zkuste nahlédnout na náš internetový vzdělávací ekonomický server www.ceed.cz a další doporučené zdroje;

  • jednotlivá témata spolu úzce souvisí - učebnice vás často bude odkazovat na tyto souvislosti;

  • tato učebnice vás chce nejen seznámit s teorií, ale i s praxí - je zde zařazeno hodně statistik a komentářů;

  • chceme být aktuální, proto tato učebnice bude reflektovat vývoj ekonomiky a každým rokem v září vychází v novelizované podobě - budete-li ji používat více let, spolupracujte se svým pedagogem a aktuální údaje si doplňte.A možná po několika letech budete potřebovat zjistit, kam až se ekonomie posunula - vzpomeňte na tuto učebnici,bude tu čerstvá a pro vás;

  • pro rychlé zopakování učiva vám slouží shrnutí na konci kapitol a v závěru knihy řešené testy.

U témat jsou zařazeny otázky pro vás a nabízím vám k nim svá osobní hodnocení - není to proto, abych vám vnucovala svůj názor. Chci vás vyprovokovat k vlastním úsudkům a k diskusi. Ekonomie je komplexní a logická věda a já mám ráda přemýšlivé studenty.

Poslední drobná poznámka - nyní bych vás mohla zahltit odbornými výrazy a vědeckými teoriemi a totálně vás znechutit a ekonomii vám zprotivit. To neudělám, protože ekonomie je pro mne dáma s velkým D a chci i vás pro ni získat. Odpusťte mi proto, prosím, pokud tuto učebnici nepovedu vždy v klasickém učebnicovém stylu, ale občas sklouznu ke stylu novinářskému.

Doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

ředitelka CEED

1 Ekonomie jako věda

1.1 Ekonomie jako společenská věda

1.1.1 Předmět ekonomie

Ekonomie jako věda se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika. Ekonomie patří vzhledem k svému předmětu do skupiny společenských věd. 
Je těžké oddělit, kde končí prosté konstatování ekonomických skutečností a kde začíná jejich zevšeobecnění v teoretické postuláty. Protože však každá věda má smysl pouze pokud slouží reálnému životu, nebudu v textu záměrně oddělovat ekonomickou teorii (ekonomii) a ekonomickou praxi (ekonomiku).

Každá společenská věda (a ekonomie není výjimkou) musí nutně společenskou praxi zjednodušovat, vybírat rysy podstatné a od nepodstatných vlivů (na dané úrovni zevšeobecnění) abstrahovat. Pokud by chtěla ekonomie zkoumat realitu v mnohotvárnosti všech jejích vztahů, jen těžko by byla schopna postihnout základní zákonitosti, kterými se ekonomika řídí. Tento postulát mějte při pročítání této knihy vždy na paměti a sami pro sebe se vždy zamýšlejte, za jakých podmínek určitá zákonitost platí a od kterých vlivů jste museli abstrahovat.
Pro ekonomické zákonitosti je typické, že neplatí v každém dílčím případě, ale prosazují se dlouhodobě, jako tendence, které jsou v praxi deformovány řadou dílčích vedlejších vlivů a podmínek. V určitých okamžicích se dokonce stává, že ekonomika se chová opačně, než by podle definované zákonitosti měla. Smiřte se s tím, že matematické 1+1=2 v ekonomice vysledujete až v delším časovém horizontu, ale je to tam. Ekonomika má přísnou logiku, i když se často projevuje řadou dílčích zdánlivě nelogických jevů. Jevovou stránkou se nedejte zmást a pátrejte po podstatě - o to je toto poznání zajímavější a dobrodružnější.

1.1.2 Ekonomie makro a mikro

U každého z vysvětlovaných jevů si musíme upřesnit, ve které rovině pohledu se budeme pohybovat. Firmu, banku, vládu nebo občana, kterýkoliv ekonomický subjekt můžeme zkoumat v jeho jednotlivých projevech v rámci vlastní skupiny, nebo v interakci s ostatními subjekty - tady hovoříme o mikroekonomii, česky bych si dovolila přeložit jako ekonomie v malém (i když bychom zkoumali třeba takový kolos jako Škoda Auto a.s.). Pokud se přesuneme o jednu rovinu zkoumání výše, dostaneme se k ekonomii státu, makroekonomii. I tady nás budou zajímat např. firmy, ale z jiného pohledu - budou "pouze" jedním z účastníků ekonomických vztahů ve státě a budeme brát všechny firmy jako jeden celek, abychom si zjednodušili uvažování o jejich přínosech a samozřejmě také negativních dopadech. Firmy svou aktivitou ovlivňují veličiny jako inflace, nezaměstnanost, hrubý domácí produkt atd., o kterých si povíme později. V makroekonomii zkoumáme subjekty v obecnější poloze. Sami byste mi určitě hned řekli, proč nejdeme ještě dál, o další rovinu výše. Proč nezkoumat celosvětovou ekonomiku a její subjekty. Ekonomie v mnoha ohledech nezná hranice a opravdu se řada ekonomů zabývá fungováním světové ekonomiky, vztahy mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi, vlivy velkých multinacionálních firem a seskupení. Pro tuto rovinu nemáme samostatné pojmenování, je však jednoznačné, že její význam stále poroste a pro teoretiky i praktiky ekonomie je zde nejvíce práce. Trendy globalizace, internacionalizace i informační revoluce propojující celý svět tomu nasvědčují. Kdo ví, možná se dočkáme osidlování nových světů a ekonomiky čtvrté úrovně - meziplanetární. Vraťme se však pevnýma nohama na Zem a konstatujme, že rozčlenění na mikroekonomii a makroekonomii je velmi relativní, a že si vždy musíme ujasnit, ve které z rovin se pohybujeme. V mikroekonomii si představíme konkrétní firmu (nejlépe ze svého blízkého okolí), kdežto v makroekonomii je pro nás firma především obecný pojem, reprezentant určitých funkcí v ekonomice státu. Totéž samozřejmě můžeme konstatovat i o ostatních subjektech hospodářství.
Problémem každého autora odborné ekonomické literatury je, kterou z částí ve svém výkladu začít - zda jít od jednotlivosti k celku nebo naopak. Toto dilema elegantně obejdu tím, že témata budu členit věcně podle logické návaznosti, protože mnoho témat nemůžeme probrat bez předcházejících znalostí témat jiných a na rozlišení pohledu makro nebo mikro vás budu individuálně upozorňovat.

1.1.3 Vztah ekonomie k jiným vědám

Člověk je tvor společenský - bez společnosti a jejích vztahů sice žít může (viz Robinson, Tarzan a mnohé další příklady), ovšem něco mu chybí, není celým člověkem v plnosti smyslu tohoto slova. Budeme se tedy zabývat člověkem v jeho společenském začlenění, vztahy mezi lidmi. Laická veřejnost má vžitou představu, že ekonomie je věda o penězích. Není tomu tak - koneckonců i peníze jsou pouze určitým vztahem mezi lidmi. Pokud ve společnosti nebudou existovat lidé, kteří jsou ochotni vyměnit svou práci, zboží či služby za peníze a tyto peníze opět za jiné zboží a jiné služby, pak peníze ztrácí smysl. Krásně je to vidět v obdobích válek, kdy ekonomické vztahy ve společnosti jsou natolik narušené, že peníze přestávají plnit své funkce. O penězích si ale samozřejmě povídat budeme také, protože se ukázaly jako praktický prostředek měření některých vztahů mezi lidmi. Nepřeceňujme však jejich úlohu a nedělejme z nich fetiš, modlu.
Již víte, že ekonomie se řadí mezi vědy společenské - je jedním z pohledů zkoumajících naši společenskou realitu. Není samozřejmě pohledem jediným. Společností se zabývá celá řada dalších společenských věd, každá ze svého zorného úhlu. Předmět jejich zkoumání je však jeden, proto je logické, že tyto vědy při svém bádání v zájmu komplexnosti a provázanosti pohledu musí spolupracovat, v řadě případů se překrývat. Proto také ekonomie využívá poznatků psychologie, sociologie, demografie, hospodářského zeměpisu, historie, marketingu, managementu, práva, politiky, etiky a v neposlední řadě i vědy věd - filozofie. Nevěříte? V následujících textech si na toto konstatování mnohokrát vzpomenete a zjistíte, že chcete-li být dobrými ekonomy, budete muset do uvedených věd pronikat i hodně podrobně. Marketing a management jsem dokonce zařadila jako samostatné kapitoly této knihy, protože bez jejich zevrubné znalosti řadu ekonomických jevů a souvislostí nemůžete pochopit (a to jak v makroekonomické rovině, tak v rovině mikroekonomické).

Potřebovat budeme i jiné vědy - matematiku, statistiku. V této základní knize vás však budu šetřit a složité výpočty si necháme až pro vysokoškolskou úroveň. Hodně budeme používat grafy - i ty musíte umět správně přečíst a interpretovat. Nejtěžší bývá správná interpretace u grafů uváděných v procentech a srovnávajících změny za určité období. Představte si, že z grafu se dozvíte, že firma A odebrala od nás o 300% zboží více než v loňském roce, kdežto firma B odebrala pouze o 10% více zboží. Pomyslíte si, že firma A je pro nás mnohem zajímavější obchodní partner, než firma B, viďte. Když však dodám, že firma A od nás loni odebrala zboží za 10.000,- Kč a letos za 40.000,- Kč a firma B loni u nás nakoupila za 10 milionů Kč a letos za 11 milionů Kč, už budete celou situaci vidět jinak. Pozor na interpretaci grafů a statistických přehledů!


Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 571 118 762, mob. 604 674 878
Copyright   © 2015 CEED doc.ing. Jena Švarcová, Ph.D.