Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

VÝCHOZÍ  POJMY

předmět ekonomie
ekonomie mikro a makro
vztah ekonomie k jiným vědám
základní ekonomické systémy
      základní ekonomické otázky
      zvykový systém
      příkazový systém
      tržní systém
      smíšené systémy
historický vývoj ekonomických teorií
      klasická škola
 
      utopický socialismus
      rakouská škola
      neoklasická škola
      Keynesiánství
      monetarismus
lidské potřeby
hospodářský proces
výroba
      výrobní faktory
            práce
            mzdy
            trh práce
            přírodní zdroje
            kapitál
            cena kapitálu
            trh kapitálu  
      hranice produkčních možností
rozdělování a přerozdělování
směna
spotřeba
MAKROEKONOMIE
veličiny v ekonomii - stavy, toky
předmět makroekonomie
makroekonomické veličiny - agregátní
      nabídka, agregátní poptávka
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
role státu v ekonomice
cíle a nástroje hospodářské politiky
      magický čtyřúhelník
podnikatelská činnost státu
makroekonomické plánování
typy hospodářské politiky
monetaristická koncepce úlohy státu
keynesiánská koncepce úlohy státu
výkonnost hospodářství
národohospodářský koloběh
hrubý domácí produkt a
hrubý národní produkt
      skutečný a potenciální produkt
      výpočet HDP důchodovou metodou
      co není v HDP zahrnuto
      využití HDP
národní důchod
čisté ekonomické bohatství NEW
MONETÁRNÍ POLITIKA
monetární politika
postavení monetární politiky
historie monetární politiky
bankovní  systém ČR
funkce centrální banky
nezávislost centrální banky
obchodní banky
zásady podnikání obchodních bank
nástroje centrální politiky
  
přímé nástroje ČNB
      diskont
      reeskont
      lombard
      operace na volném trhu
      povinné minimální rezervy PMR
      konverze a swapy
nepřímé nástroje ČNB
FISKÁLNÍ POLITIKA
fiskální politika
veřejné finance
rozpočtový proces
příjmy státního rozpočtu
výdaje státního rozpočtu
soustava daní
přímé a nepřímé daně
daně a pojmy s nimi související
nástroje fiskální politiky
monetaristická koncepce fiskální politiky
cíle fiskální politiky
multiplikátor státních výdajů
multiplikátor daňový
deficit státního rozpočtu strukturální a
      cyklický
ROVNOVÁHA V EKONOMICE
makroekonomická rovnováha
      modely makroekonomické rovnováhy
převis agregátní poptávky
převis agregátní nabídky
hospodářský cyklus
      expanze
      vrchol
      krize
      sedlo
      typy hospodářského cyklu
      hospodářský cyklus a akcelerace
ekonomický růst
      ukazatele ekonomického růstu
důchodová a cenová politika
cena a inflace
inflace tažená poptávkou
inflace tažená nabídkou
míra inflace
      cenové indexy
typy inflace podle velikosti
nezaměstnanost
měření nezaměstnanosti
inflace a nezaměstnanost
délka nezaměstnanosti
problémy měření nezaměstnanosti
ZAHRANIČNĚ OBCHODNÍ POLITIKA
světové trhy
absolutní a komparativní výhody
mezinárodní konkurence
cíle a nástroje zahr. obchodní politiky
mezinárodní  finanční trhy
měnové kurzy
platební  bilance
mezinárodní měnový systém
Mezinárodní měnový fond MMF
ekonomická integrace
Evropská unie
      historie EU
      tři pilíře EU
konvergenční kritéria
PODNIKOVÁ EKONOMIKA
ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU
zakládání podniku
podnikatelský rozpočet
MAJETEK A KAPITÁL FIRMY
podnikové subsystémy
členění majetku firmy
      aktiva firmy
      pasiva firmy
DLOUHODOBÝ MAJETEK
členění dlouhodobého majetku
      dlouhodobý majetek
      členění dlouhodobéhoho majetku
      hmotný dlouhodobý majetek
      nemovitosti
      nehmotný dlouhodobý majetek
      finanční dlouhodobý majetek
způsoby pořízení dlouhodobého majetku
oceňování dl. majetku a odepisování
      oceňování hmotného dl.  majetku
      oceňování nehmot. dl. majetku
      oceňování finančního dl. majetku
      odepisování dlouhodobého majetku
      funkce odpisů z pohledu firmy
      funkce odpisů z pohledu státu
      daňové odpisy
      srovnání daň. a účetních odpisů
      odpisové skupiny
      rovnoměrné odepisování
      zrychlené odepisování
      odpisy u leasingu
evidence dlouhodobéhoho majetku
 
 
 
reprodukce dlouhodobého majetku
technický rozvoj
ZÁSOBOVÁNÍ

členění majetku firmy a jeho koloběh
      členění oběžného majetku
      koloběh oběžného majetku
      rychlost oběhu
zásady racionálního zásobování
plán zásobování
      plán zásobování formou bilance
      metody výpočtu spotřeby materiálu
řízení zásob
      metoda normování zásob
právní stránka obchodních vztahů
      kupní smlouva
      smlouva o dílo
      obchodně právní odpovědnosti
            odpovědnost za škodu
            odpovědnost za prodlení
            odpovědnost za vady
logistika
průběh zásobování
informační tok spojený se zásobováním
evidence a doklady
      dodací list
      faktura
      příjemka
      skladní karta
      výdejka
      kniha došlých faktur
VÝROBA
význam výroby
příprava výroby
inovace
plán výroby
členění výroby
průběh  výroby
manipulace s materiálem
obalové hospodářství
odpadové hospodářství
jakost výroby
ISO normy
bezpečnost práce
PRODEJ
prodej
skladování výrobků
evidence ve skladu prodeje
plán prodeje
vyhodnocení potřeb a zdrojů prodeje
personální zajištění prodeje
jednání s odběrateli
expedice a fakturace
evidence prodeje
hodnocení prodeje
obchodně technické služby
INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU
informační systém podniku
získávání informací
zpracování informací
využití informací
PODNIK A ODBORY
podnik a odbory
PODNIKÁNÍ
OBECNÉ POJMY
právní normy pro podnikání
podnikatelé a jejich rozdělení
      podle Obchodního zákoníku
      podle Občanského zákoníku
fyzické a právnické osoby
ziskový a neziskový sektor
OBCHODNÍ ZÁKONÍK
základní pojmy
hospodářská soutěž
obchodní společnosti
      zakládání obchodních společností
      přeměny obchodních společností
      ukončení podnikání obch. spol.
rysy obchodních společností
rozdělení obchodních společností
      veřejná obchodní společnost
      komanditní společnost
      společnost s ručením omezeným
            orgány s.r.o.
      akciová společnost
            akcie
            orgány akciové společnosti
družstvo
      orgány družstva
ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON
živnostenský zákon
definice živnosti
provozování živnosti
rozdělení živností
sankce
zánik živnostenského oprávnění
odpovědný zástupce
živnostenský rejstřík
OBČANSKÝ ZÁKONÍK
občanský zákoník
pojmy občanského zákoníku
STÁTNÍ PODNIK
státní podnik
NEZISKOVÉ ORGANIZACE
obecně prospěšná společnost
nadace
ZÁKON O KONKURZU
zákon o konkurzu
 
BANKOVNICTVÍ
BANKOVNÍ SYSTÉM
bankovnictví
bankovní systém
CENTRÁLNÍ BANKA
centrální banka
ČNB
základní úkoly centrální banky
      měnová politika centrální banky
      emisní funkce
      funkce banky bank
      funkce banky státu
      funkce správce devizových rezerv
      regulace a dohled bank. systému
      funkce reprezentanta státu v měn. oblasti
nástroje centrální banky a jejich klasifikace
      diskontní nástroje
           úvěry ČNB
           úrokové sazby ČNB
      povinné optimální rezervy
      operace na volném trhu
      kurzové intervence
      ostatní nástroje
samostatnost centrální banky
bankovní regulace a dohled
OBCHODNÍ BANKOVNICTVÍ
obchodní bankovnictví
obchodní banky
      právní vymezení banky
      bilance banky a výkaz zisků a ztrát
           aktiva - majetek
           pasiva - zdroje
           kapitál banky
           výkaz zisku a ztrát
           struktura výnosů a nákladů
      bank. rizika a zákl. principy jejich řízení
bankovní produkty
      klasický přístup
      moderní přístup
      bankovní finančně - úvěrové produkty
           peněžní úvěry
           - kontokorentní úvěr
           - eskontní úvěr
           - hypoteční úvěry
           - spotřební úvěry
           - druhy spotřebních úvěrů
           závazkové úvěry a záruky
           - akceptační úvěr
           - avalový úvěr
           - bankovní záruky
           alternativní formy financování
           - faktoring
           - forfaiting
           způsoby úročení úvěrů
           způsoby splácení úvěrů
           způsoby jištění úvěrů
           - ručením
           - depotní směnkou
           - zástavním právem
           - postoupením pohledávek
      vkladové bankovní produkty
           vklady
           - vklady na viděnou
           - termínované vklady
           - úsporné vklady
           bankovní dluhopisy
           speciální vkladové produkty
      běžný účet jako zákl. bank. produkt
      - založení běžného účtu
      - disponování s penězi na účtu
      - zprávy o zúčtování
      - úročení
      - název účtu a bankovní spojení
      - běžný účet a bank. tajemství
      - zrušení běžného účtu
platebně zúčtovací bankovní produkty
- platební styk
      hotovostní platební styk
      bezhotovostní platební styk
      nástroje platebního styku
      - příkaz k úhradě
      - příkaz k inkasu
      - hladký plat
      - šeky
      - směnka
      - platební karty
      - dokumentární akreditiv
      - dokumentární inkaso
      dokumenty používané v platebním styku
      - inkasní dokumenty
      - dopravní dokumenty
      - skladovací dokumenty
      - pojišťovací dokumenty
      - pomocné dokumenty
- elektronické bankovnictví
      vývoj elektronického bankovnictví
      služby elektronického bankovnictví
LITERATURA
literatura

Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 577 435 131, mob. 603 444 786
Copyright   © 2017  CEED doc.ing. Jena Švarcová, Ph.D.