3.2.1 Klasický přístup členění bankovních produktů 

Klasický přístup je založen na tom, zda se daný produkt nachází v bilanci na straně aktiv či pasiv a podle toho rozděluje obchody na:

          aktivní úvěrové operace

          pasivní úvěrové operace

         neutrální bankovní obchody

 

Aktivní obchody jsou takové, kdy banka vystupuje v roli věřitele. Vznikají jí různé pohledávky /např. při poskytování úvěrů, nákupu dluhopisů/ nebo jí vznikají v jejich důsledku určitá vlastnická práva /např. při zakoupení majetkových cenných papírů/.

 

Pasivními obchody banka získává cizí zdroje /např. příjem vkladů, emise vlastních dluhopisů/ a vznikají ji různé závazky. Vzhledem k tomu, že součástí pasiv banky je i její vlastní kapitál, bývají do těchto obchodů zařazovány i operace související s vlastním kapitálem banky.

 

Neutrální obchody jsou bilančně neutrální. Některé z těchto obchodů, které pro banku představují budoucí pohledávku či závazek /např. záruky, akreditivy/, musí banka vykazovat v podrozvaze.  

předcházející strana     obsah     následující strana                       test