1 Předmět a subjekty Makroekonomie

Makroekonomie zkoumá ekonomickou realitu - ekonomiku, ovšem na rozdíl od mikroekonomie nestuduje chování jednotlivých subjektů (pracovníci, firmy, apod.), ale zkoumá ekonomiku jako celek (ekonomiku celého státu). Subjekty našeho zájmu budou v makroekonomii:

  firmy - všichni výrobci daného státu, bez ohledu na druh zboží, které prodávají. Výrobci mají poptávku po výrobních faktorech (práce, přírodní zdroje, kapitál) a materiálových vstupech do výroby, následně pak na trhu nabízí zboží (statků a služeb);

   domácnosti - všichni občané státu. Ti na jedné straně nabízejí svou práci na trhu práce, na druhou stranu mají poptávku po zboží firem;

stát - všechny instituce státu, které zajišťují proces přerozdělování (výběr daní a sociálního pojištění a jeho přerozdělení formou sociálních dávek, státních dotací apod.) a obhospodařují veřejné statky (státní zdravotnictví, státní školství, obrana státu apod.). Jako takové i tyto instituce na jedné straně vystupují na straně poptávky (poptávka po pracovnících veřejného sektoru, poptávka po zboží firem), na druhé straně nabízejí veřejně prospěšné služby, za které ovšem neplatíme přímou cenu (není to tržní vztah), ale jsou financovány z příjmů státního rozpočtu, především z daní. Z pohledu makroekonomie nás budou zajímat především tři instituce - centrální banka, parlament a vláda, které rozhodují o hospodářské politice státu.

předchozí strana    obsah      následující strana                 test