17 Postavení monetární politiky

Význam monetární politiky v konkrétním národním hospodářství je ovlivněn především:

   rolí peněz v ekonomice - v tržní ekonomice je úloha peněz dominující,
   postavením a úlohou centrální banky - v ČR je to ČNB, která se řídí zákonem o ČNB,
   strukturou bankovního systému (jedno či dvoustupňový) - v ČR je od roku 1990 dvoustupňový bankovní systém,
   existence či neexistence peněžních a kapitálových trhů - v ČR existují tyto trhy, ale procházejí procesem výrazných změn. Velký vliv zde má propojování národních trhů a vznik globálních finančních trhů.
   rozsahem a intenzitou platebního styku se zahraničím - ČR je malou velmi otevřenou ekonomikou, proto je u nás výrazný vliv platebního styku se zahraničím,
   ostatní vlivy - v ČR má významný vliv proces sbližování s Evropskou unií a naše snahy o integraci do EU. Vzhledem k tomu, že v EU existuje jedna nadnárodní centrální banka pro celou EU a centrální banky zemí Evropské měnové unie (EMU) se vzdaly řady svých národních kompetencí v její prospěch, je i v ČR reálná postupná přeměna ČNB a jejích pravomocí v oblasti monetární politiky.

 

předchozí strana    obsah      následující strana                        test