20 Funkce centrální banky

Centrální banka je státní institucí. Je to nepodnikatelský subjekt, tzn. že jejím základním úkolem není dosahovat zisk. Úkoly centrální banky můžeme stručně shrnout v následujících bodech:

   emisní funkce - jako jediná banka v zemi má právo emitovat nové peníze a staré stahovat z oběhu;

   banka bank - může bankám poskytovat úvěry (za speciální úrokové sazby - diskont, repo, lombard), stanovuje pravidla pro komerční poskytování úvěrů (např. úvěrové stropy), podrobněji viz přímé nástroje a nepřímé nástroje centrální banky;

   správce měnových rezerv a státního dluhu -centrální banka provádí finanční operace vlády, operuje se státními cennými papíry, uskutečňuje kurzovou politiku;

   bankovní dozor - má právo prověřovat legálnost bankovních operací, uděluje bankovní licence, provádí dohled nad peněžními a kapitálovými trhy ( v ČR má na starost dohled nad kapitálovými trhy speciální instituce - Komise pro cenné papíry);

   reprezentace - ČR je členem mezinárodních institucí MMF (Mezinárodní měnový fond), Světová banka a představitel centrální banky zde ČR zastupuje.

Veškeré aktivity centrální banky směřují k primárnímu úkolu, a tím je udržení měnové stability země. Ta je z pohledu ukazatelů magického čtyřúhelníku zobrazena především mírou inflace.

předchozí strana    obsah      následující strana           test